Kullanım Şartları

Ban Yapı / Kullanım Şartları

Taraflar

a) banyapi.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Nilüfer Mh. Nilüfer Cd. No: 99 Nilüfer, Bursa adresinde mukim Ban Yapı Ltd. Şti. (Bundan böyle “Ban Yapı” olarak anılacaktır).

b) banyapi.com internet sitesine üye olan veya kullanan internet kullanıcısı (“Kullanıcı”)

Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Ban Yapı ‘nın sahip olduğu internet sitesi banyapi.com ‘den Kullanıcının faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Kullanıcı, banyapi.com internet sitesine üye olurken veya kullanırken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Ban Yapı ‘nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Kullanıcı, Ban Yapı tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Kullanıcının söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Ban Yapı ‘ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Ban Yapı ‘nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Kullanıcı banyapi.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcıyı bağlayacaktır.

3.4. Kullanıcı, banyapi.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. banyapi.com internet sitesinde Kullanıcı tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Ban Yapı ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Ban Yapı ‘nın Kullanıcının beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Ban Yapı, Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Kullanıcı yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, banyapi.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Ban Yapı ‘dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcıya aittir.

3.8. İşbu Kullanıcı sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Ban Yapı ‘yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Ban Yapı ‘nın Kullanıcıya karşı Kullanıcı sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Ban Yapı ‘nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Kullanıcının üyeliğini silme veya kullanımını engelleme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Kullanıcı işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Ban Yapı ‘nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. banyapi.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Ban Yapı mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Ban Yapı tarafından banyapi.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Ban Yapı kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda Kullanıcıların kişisel bilgilerini kullanabilir. Ban Yapı, Kullanıcının banyapi.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. Ban Yapı ‘ya kullanan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Ban Yapı ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, Ban Yapı ‘ya üye olurken veya kullanırken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Ban Yapı ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı aksini bildirmediği sürece üyeliği veya kullanımı sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Ban Yapı ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı aksini bildirmediği sürece Ban Yapı ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Ban Yapı ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Kullanıcı, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye Gizlilik Politikası sayfasından ulaşabilir.

3.14. Ban Yapı, Kullanıcının kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Ban Yapı ‘ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Ban Yapı ve Ban Yapı web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Ban Yapı web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı Ban Yapı web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Ban Yapı, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Ban Yapı web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Ban Yapı, Kullanıcı sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Ban Yapı ‘ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Ban Yapı, iş bu Kullanıcı sözleşmesi uyarınca, Kullanıcılarının kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Kullanıcı işbu Kullanıcı sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme Kullanıcının üyeliğini veya kullanımını iptal etmesi ya da Ban Yapı tarafından üyeliğinin veya kullanımının iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Ban Yapı Kullanıcının, Kullanıcı sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Kullanıcının üyeliğini veya kullanımını iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlük

Kullanıcının üyelik kaydı yapması veya kullanımında, Kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Kullanıcı sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Kullanıcı üye olması veya kullanım anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Ban Yapı, Kullanım Sözleşmesi hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Kullanım Şartları, Kullanıcıya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

Satış temsilcilerimizin size özel sunduğu ödeme seçeneklerinden yararlanın.

Sizi Arayalım!

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz. Yetkililerimiz kısa sürede size yardımcı olacaktır.